Regulamin wynajmu apartamentów

§ 1 Definicje

 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin) określa warunki wynajmu apartamentów na cele wypoczynkowe i biznesowe wraz z pełnym wyposażeniem oraz warunki dokonywania rezerwacji apartamentów.
 2. Definicje:
  1. Wynajmujący – Jacek Budek, osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do nieruchomości, uprawniona do wynajmu apartamentów;
  2. Klient – osoba fizyczna bądź osoba prawna dokonująca rezerwacji apartamentu lub korzystająca z apartamentu na podstawie umowy najmu zawartej z Wynajmującym;
  3. Najem – umowa najmu apartamentu w celach wypoczynkowych lub biznesowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, do której nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego; najem ma charakter najmu prywatnego i nie jest związany z prowadzoną przez Wynajmującego działalnością gospodarczą 
  4. Opiekun klienta – upoważniona przez Wynajmującego osoba uprawniona do dokonywania w imieniu i na rzecz Wynajmującego czynności określonych w  Regulaminie;
  5. Strony – występujący łącznie Klient i Wynajmujący;
  6. Opłata rezerwacyjna – opłata wnoszona przez Klienta na konto bankowe Wynajmującego, stanowiąca równowartość 20% kwoty czynszu najmu apartamentu, stanowiąca zabezpieczenie kosztów przygotowania apartamentu, która podlega zwrotowi na konto Klienta wyłącznie w przypadku odwołania rezerwacji maksymalnie na 7 dni przed dniem rozpoczęcia rezerwacji (najmu).
  7. Kaucja – suma pieniężna wpłacona przed przyjazdem na konto Wynajmującego stanowiąca zabezpieczenie kosztów z tytułu ewentualnych strat w wyposażeniu lub uszkodzeń w apartamencie, zwracana do 7 dni po wyjeździe, jeżeli nie zostaną stwierdzone braki lub szkody w apartamencie lub jego wyposażeniu
  8. Apartament – apartament, mieszkanie oraz pomieszczenia, w tym miejsca postojowe parkingu służące do użytku przez Klienta oraz osoby korzystającej z apartamentu.

§ 2 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady wynajmu i korzystania z apartamentów Wynajmującego w celach wypoczynkowych lub biznesowych, które są udostępniane przez Wynajmującego lub jego kontrahentów za pośrednictwem stron i serwisów internetowych. Zakres świadczeń objętych umową, do których zobowiązany jest Wynajmujący obejmuje wynajem apartamentu wraz z wyposażeniem zgodnie ze złożonym przez Klienta oraz przyjętym przez Wynajmującego zamówieniem (rezerwacją).

§ 3 Rezerwacja

 1. Klient dokonuje rezerwacji apartamentu poprzez:
  1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego za pośrednictwem stron i serwisów internetowych Wynajmującego pod adresem …………………, chyba że złożenie zamówienia jest dokonywane przez Klienta telefonicznie, e-mailowo oraz
  2. przesłanie wypełnionego formularza zawierającego kompletne wymagane dane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub złożenie zamówienia telefonicznie, oraz
  3. otrzymanie przez Klienta potwierdzenia ze strony Wynajmującego (w formie wiadomości elektronicznej) terminu rezerwacji apartamentu oraz ilości osób uprawnionych do pobytu w apartamencie w zarezerwowanym terminie, oraz
  4. wpłatę przez Klienta kaucji rezerwacyjnej w kwocie odpowiadającej równowartości 20% całkowitej ceny najmu na podane w wiadomości elektronicznej Wynajmującego, o której mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, konto bankowe Wynajmującego w wymaganym terminie.
 2. Wykonanie przez Klienta czynności wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu stanowi jednocześnie potwierdzenie, że Klient zapoznał się i zaakceptował postanowienia niniejszego Regulaminu. 
 3. Rezerwacja apartamentu jest dokonana z chwilą potwierdzenia przez Wynajmującego przyjęcia rezerwacji Klienta oraz wpłaty przez Klienta kaucji rezerwacyjnej, tj.: uznania rachunku bankowego Wynajmującego środkami pieniężnymi stanowiącymi równowartość kwoty kaucji rezerwacyjnej.
 4. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji przez Wynajmującego następuje poprzez wysłanie przez Wynajmującego do Klienta wiadomości elektronicznej zawierającej potwierdzenie rezerwacji, co nastąpi w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania przez Wynajmującego od Klienta formularza rezerwacji lub otrzymania zamówienia drogą telefoniczną.
 5. Jeżeli rezerwacja z jakichkolwiek przyczyn nie może zostać zaakceptowana przez Wynajmującego, Klient otrzymuje ze strony Wynajmującego wiadomość elektroniczną informującą o braku akceptacji rezerwacji. Brak potwierdzenia rezerwacji przez Wynajmującego w ciągu 24 godzin od jej złożenia przez Klienta jest równoznaczny w skutkach z odmową akceptacji rezerwacji przez Wynajmującego.
 6. Klient jest zobowiązany wpłacić kaucję rezerwacyjną w terminie do 2 dni roboczych (decyduje dzień uznania rachunku bankowego Wynajmującego) od dnia otrzymania ze strony Wynajmującego wiadomości elektronicznej o potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji Klienta.
 7. Po dokonaniu rezerwacji Klient otrzyma ze strony Wynajmującego dodatkową wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem zaksięgowania kaucji rezerwacyjnej na koncie Wynajmującego oraz dalszymi informacjami niezbędnymi do realizacji pobytu przez Klienta.
 8. W przypadku braku wpływu kaucji rezerwacyjnej na rachunek bankowy Wynajmującego w terminie, o którym mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu, rezerwacja nie zostaje dokonana, a Klient otrzyma informację o braku dokonania rezerwacji.
 9. Rezerwacja stanowi umowę najmu, która wchodzi w życie pod warunkiem wpłaty opłaty rezerwacyjnej.

§ 4 Zmiana/Odwołanie rezerwacji

 1. Zmiana rezerwacji może obejmować zmianę apartamentu lub zmianę terminu najmu, przy czym za każdym razem wymaga to pisemnej zgody Wynajmującego i jest uzależnione odpowiednio od dostępnego aktualnie zasobu apartamentów lub wolnych terminów. Zmiana rezerwacji w zakresie terminu najmu jest możliwa wyłącznie dwukrotnie. W przypadku dokonania przez Klienta trzeciej zmiany rezerwacji Klient pozostaje związany rezerwacją dokonaną w trakcie drugiej zmiany rezerwacji.
 2. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie po dokonaniu rezerwacji, w szczególności wpłaceniu przez Klienta opłaty rezerwacyjnej za pobyt zgodnie ze złożoną poprzednią rezerwacją.
 3. Zmiany rezerwacji Klient dokonuje poprzez anulowanie poprzedniej rezerwacji i dokonanie nowej rezerwacji, w sposób opisany w §3 niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku przyjęcia przez Wynajmującego do realizacji zmienionej przez Klienta rezerwacji, kaucja rezerwacyjna wpłacona na poczet poprzedniej rezerwacji podlega zaliczeniu na poczet nowej rezerwacji, zaś jej zwrot możliwy jest wyłącznie w przypadku wniesienia przez Klienta ceny najmu oraz opłaty klimatycznej w pełnej wysokości zgodnie ze zmienioną, nową, rezerwacją.
 5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do anulowania dokonanej rezerwacji lub zmiany terminu najmu w przypadku wystąpienia sytuacji losowych uniemożliwiających realizację dokonanej rezerwacji (np. awaria ogrzewania, przerwa w dostawie energii elektrycznej, itp.). W takim przypadku, Wynajmujący za zgodą Klienta, dokonuje zmiany terminu, zaliczając wpłaconą opłatę rezerwacyjną na poczet nowej rezerwacji, lub w przypadku braku wyrażenia zgody przez Klienta na zmianę rezerwacji dokonuje zwrotu wpłaconej opłaty rezerwacyjnej w nominalnej wpłaconej przez Klienta wysokości.

§ 5 Wydanie apartamentu

 1. Wydanie apartamentu Klientowi w pierwszym dniu najmu następuje nie wcześniej niż o godzinie 15.00 i nie później niż o godzinie 21:00, chyba że inne godziny wydania apartamentu zostaną indywidualnie uzgodnione na piśmie z Wynajmującym lub Opiekunem Klienta. 
 2. Klient zobowiązany jest poinformować Wynajmującego lub Opiekuna Klienta o planowanej godzinie przyjazdu, najpóźniej na 4 (cztery) godziny przed przyjazdem, chyba że Strony uzgodniły inaczej stosownie do postanowień ust. 1 niniejszego paragrafu. Klient zobowiązany jest natychmiast poinformować na piśmie Wynajmującego lub Opiekuna Klienta o braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za ewentualne opóźnienia w wydaniu apartamentu spowodowane brakiem właściwego zawiadomienia o godzinie przyjazdu.
 3. Wydanie apartamentu następuje poprzez  wydanie Klientowi kluczy lub kodu do apartamentu. Przy wydaniu apartamentu Opiekun Klienta ma prawo żądać okazania ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Klienta. 
 4. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych Wynajmujący ma prawo pobrać od Klienta kaucję w wysokości 1.000 zł. O konieczności uiszczenia kaucji Klient informowany jest w wiadomości elektronicznej potwierdzającej termin rezerwacji apartamentu, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3  niniejszego regulaminu.
 5. Klient zobowiązany jest uiścić kaucję najpóźniej przed wydaniem kluczy/kodów dostępu do apartamentu. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi w terminie do 7 dni po zakończeniu pobytu Klienta na numer rachunku bankowego, z którego dokonano płatności. Kwota kaucji w żaden sposób nie ogranicza wysokości ewentualnych roszczeń Wynajmującego za powstałe szkody.
 6. Wydanie apartamentu Klientowi do korzystania następuje pod warunkiem dokonania przez Klienta z góry wszystkich opłat tj. całości ceny najmu, opłaty klimatycznej oraz kaucji (jeśli dotyczy).
 7. Wynajmujący może odmówić wydania kluczy lub kodu do apartamentu (wydania apartamentu) osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie, bądź nieadekwatnie do sytuacji lub stwarzających zagrożenie dla osób lub mienia, jak również w przypadkach, gdy okoliczności będą wskazywać na prawdopodobieństwo naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Opiekuna Klienta (nie później jednak niż na 1 (jedną) godzinę od chwili wydania Klientowi apartamentu) o wszelkich uszkodzeniach zastanych w apartamencie lub brakach pod rygorem uznania, że apartament został wydany w stanie prawidłowym, kompletnym i zgodnym z umową.
 9. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia/zniszczenia powstałe w apartamencie lub obiekcie, na terenie którego położony jest apartament, za wyjątkiem szkód będących wynikiem siły wyższej.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania za działania i zaniechania osób  korzystających z apartamentu lub wpuszczonych do apartamentu, a także za szkody wyrządzone przez rzeczy wniesione na teren apartamentu. 
 11. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia Wynajmującemu wszelkich szkód powstałych w mieniu Wynajmującego. 
 12. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby/zwierzęta, które dostały się do apartamentu lub innych części obiektu na skutek braku odpowiedniego i wymaganego zabezpieczenia apartamentu przez Klienta przed dostępem ze strony osób niepowołanych/zwierząt. 
 13. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu klucze do Apartamentu oraz piloty do bram wjazdowych. Zagubienie klucza lub pilota obciążane jest dodatkową opłatą w wysokości 300,00 zł.
 14. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy Klienta i innych osób korzystających lub wpuszczonych do apartamentu, które zostały wniesione do apartamentu lub na teren obiektu zarówno w czasie trwania umowy najmu, jak i po jej zakończeniu.

§ 6 Zasady korzystania z apartamentu

 1. Podczas korzystania z apartamentu i jego wyposażenia Klient zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Klient zobowiązuje się do eksploatacji apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do apartamentu
 3. Liczba osób uprawnionych do korzystania z apartamentu jest ograniczona do podanej przez Klienta i zaakceptowanej przez Wynajmującego w potwierdzeniu rezerwacji.
 1. Wynajmujący lub Opiekun Klienta ma prawo do zweryfikowania tożsamości osób przebywających w apartamencie lub na terenie obiektu w każdym czasie.
 2. Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego nie dopuszcza się możliwości pobytu zwierząt domowych w apartamencie. W przypadku stwierdzania obecności zwierząt w apartamencie Klient zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 300 zł za każdy taki przypadek. Wskazana wyżej kara podlega zapłacie najpóźniej w dniu zakończenia umowy najmu. 
 3. W apartamencie/obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz używania ognia. W przypadku stwierdzania palenia tytoniu w apartamencie/obiekcie lub używania ognia Klient zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 300 zł za każdy taki przypadek. Wskazana wyżej kara podlega zapłacie najpóźniej w dniu zakończenia umowy najmu.
 4. W apartamencie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.
 5. Klient nie może oddawać apartamentu w podnajem.
 6. Klient nie może przekazywać/udostępniać apartamentu osobom trzecim do korzystania pod jakimkolwiek tytułem bez uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej.
 7. Klient nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego dokonywać jakichkolwiek napraw lub zmian w apartamencie. O konieczności dokonania napraw lub zmian Klient zobowiązany jest natychmiast poinformować Wynajmującego lub Opiekuna Klienta. 
 8. W czasie trwania najmu Klient zobowiązany jest do utrzymywania apartamentu oraz jego zwrotu w stanie, w jakim apartament został mu wydany za wyjątkiem zużycia artykułów higienicznych.
 9. Oddalając się z apartamentu Klient ma obowiązek odpowiednio pozamykać i zabezpieczyć apartament przed dostępem ze strony niepowołanych osób/zwierząt.
 10. Opiekunowi Klienta w każdym czasie przysługuje prawo wstępu do apartamentu celem usunięcia awarii lub w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że Klient narusza zapisy Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 11. W przypadku gdy po wejściu Opiekuna Klienta do apartamentu, zgodnie z uprawnieniami wskazanymi w ust. 12 Klient nie będzie obecny w apartamencie, Opiekun Klienta niezwłocznie skontaktuje się z Klientem informując go o wykonaniu prawa wstępu oraz celu tych czynności.
 12. Zwrot apartamentu w ostatnim dniu trwania najmu następuje nie później niż do godziny 11.00. Zwrot apartamentu po godzinie 11.00 wymaga wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego. W razie braku wyrażenia takiej zgody przez Wynajmującego w formie pisemnej pod rygorem nieważności stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 16 niniejszego paragrafu.
 13. Z chwilą zakończenia okresu najmu, wydane uprzednio Klientowi klucze odbiera Opiekun Klienta w obecności Klienta, chyba, że zgodnie z postanowieniami ustępu poprzedzającego uzgodniono inaczej.
 14. W razie niedokonania zwrotu apartamentu po zakończeniu najmu w myśl postanowień niniejszego Regulaminu Klient zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości trzykrotności aktualnej ceny za dany apartament określonej na stronie ……………………………. za każdą kolejną rozpoczętą dobę po dacie zakończenia okresu najmu
 15. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące apartamentów stosuje się odpowiednio do udostępnionych miejsc postojowych na terenie parkingu.

§ 7 Czynsz najmu i opłaty

 1. W czynsz najmu apartamentu wliczone są koszty:
 1. mediów:
  1. energii elektrycznej,
  2. wody,
  3. gazu,
  4. odprowadzania ścieków,
  5. wywozu śmieci,
  6. dostępu do sieci Internet (o ile apartament posiada takowe łącze),
  7. opłat z tytułu dostępu do telewizji,
 2. wskazanego przez Wynajmującego oznakowanego miejsca postojowego – do wyłącznego korzystania przez Klienta – jeżeli dotyczy.
 1. Oprócz czynszu najmu Klient zobowiązany jest uiścić opłatę klimatyczną oraz kaucję (jeżeli dotyczy).
 2. Umowa najmu jest zawierana na czas określony. Niewykorzystanie przez Klienta zamówionych i opłaconych świadczeń, co do których spełnienia Wynajmujący pozostawał w gotowości, w tym opuszczenie apartamentu przed pływem okresu, na który umowa najmu została zawarta, nie uprawnia Klienta do żądania jakichkolwiek roszczeń od Wynajmującego, jak na przykład zwrotu części ceny najmu za niewykorzystany czas pobytu.

§ 8 Reklamacje

 1. Klient ma prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia zastrzeżeń w jakości świadczonej przez Wynajmującego usługi.
 2. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej lub elektronicznej ………………
 3. Reklamacja powinna być złożona przez Klienta niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych przez Wynajmującego usług ale nie później niż w dniu zakończenia rezerwacji.
 4. Reklamacje rozpoznawane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w maksymalnym terminie 14 dni od daty prawidłowego zgłoszenia.

§ 9 Dane osobowe

 • Biorąc po uwagę, że przetwarzanie danych osobowych przez Wynajmującego jest prowadzone w ramach działalności czysto osobistej, czyli bez związku z działalnością zawodową lub handlową do przetwarzania danych nie znajduje zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
 •  Wynajmujące przetwarza dane osobowe Klientów w celu:
 1. zawarcia i wykonania umowy 
 2. dochodzenia roszczeń i praw,
 3. realizacji obowiązków podatkowych.
 1. Klient ma prawo zwrócenia się do Wynajmującego w każdym czasie w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności Klient może wystąpić o dostęp do swoich danych, ich sprostowanie lub usunięcia. Wynajmujący zobowiązany jest odpowiedzieć na wniosek Klienta w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Podanie danych przez Klienta odbywa się w związku z wykonaniem umowy lub podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, jest dobrowolne, ale stanowi konieczny warunek dla nawiązania współpracy i ewentualnego zawarcia umowy.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Dane teleadresowe, w tym adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu i faksu dla kontaktów z Wynajmującym lub Opiekunem Klienta w sprawach dotyczących wynajmu apartamentu, w tym rezerwacji oraz uzgodnień dotyczących wydania apartamentu, zamieszczone są na stronie internetowej  …………….
 2. Korespondencja do Wynajmującego ma być kierowana również na adres:  Jacek Budek ul. ………………………………….
 3. W przypadku Klienta adresem do korespondencji pozostaje adres poczty elektronicznej lub adres miejsca zamieszkania podany przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym/zamówieniu lub znajdujący się na przelewie bankowym. Klient zobowiązany jest każdorazowo poinformować Wynajmującego na piśmie o każdej zmianie podanych danych. W razie braku takiego powiadomienia doręczenia dokonywane zgodnie z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym/zamówieniu lub przelewie uznawane są za w pełni skuteczne.
 4. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Klientem a Wynajmującym jest prawo polskie.
 5. Spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Wynajmującego.
 6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany w Regulaminie, z zastrzeżeniem ust. 7, wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej Wynajmującego ……………………………..
 7. Zmiany, o których mowa w ust. 6 dotyczą umów najmu zawartych po ich wprowadzeniu. W przypadku umów najmu zawartych przed wprowadzeniem zmian Regulaminu Klienta obowiązują postanowienia Regulaminu w kształcie obowiązującym w dniu zawarcia umowy najmu.